Invited speakersH. Takayanagi(Tokyo)

S. Maekawa(Sendai)

N. Nagaosa(Tokyo)

A. Balatsky(Los Alamos)

D. H. Lee(Berkley)

A. Golubov(Twente)

P.M.R.Brydon(Dresden)

T. Lofwander(Goteborg)

J. Linder(Tronheim)

V.Vinokur(Argone)

T.I.Baturina(Novosibirsk)

S. Kashiwaya(Tsukuba)

S. Kawabata(Tsukuba)

H. Kambara(Tsukuba)

M.Oda(Hokkaido)

H. Tsuchiura(Sendai)

K.Kuroki(Tokyo)

Y.Asano(Hokkaido)

T.Yokoyama(Tokyo)

Y.Tanuma(Akita)

M.Kato(Osaka)


T.Pruschke(Goettingen)